Jump to content
 • psycholog Rafał Marcin Olszak

  Inżynieria społeczna w mediach: manipulacja w erze informacyjnej

  W dzisiejszym świecie, gdzie media odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu informacji i kształtowaniu opinii publicznej, pojawia się nowe zagrożenie - inżynieria społeczna w mediach. Jest to manipulacyjna praktyka, którą można kojarzyć z elementem wojny psychologicznej, wykorzystująca różnorodne techniki psychologiczne i manipulacyjne, aby wpływać na ludzi i kontrolować przepływ informacji. Ten fenomen jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ może prowadzić do dezinformacji, manipulacji wyborczej oraz podważania zaufania społecznego.

  Inżynieria społeczna w mediach wykorzystuje rozmaite metody, aby osiągnąć zamierzone cele. Jedną z popularnych technik jest tworzenie fałszywych informacji lub propagowanie teorii spiskowych. Poprzez przekazywanie dezinformacji lub manipulowanie faktami, sprawcy inżynierii społecznej dążą do wpływania na opinię publiczną i kształtowania narracji zgodnie z własnymi interesami. Niestety, w erze mediów społecznościowych, takie fałszywe informacje mogą szybko się rozprzestrzeniać i osiągnąć szerokie grono odbiorców.

  Obejrzyj też:


  Inną techniką stosowaną w inżynierii społecznej w mediach jest profilowanie użytkowników. Dzięki zbieranym danym i analizie zachowań online, można stworzyć precyzyjny obraz preferencji, upodobań i przekonań użytkowników. Następnie, na podstawie tych informacji, można dostosować przekaz reklamowy, polityczny lub informacyjny tak, aby skutecznie wpływać na decyzje i działania odbiorców. To narusza prywatność i stawia pod znakiem zapytania autonomię jednostki.

  Ważnym aspektem inżynierii społecznej w mediach jest również manipulacja emocjami. Wykorzystuje się nagłówki wzbudzające emocje, obrazy lub treści, które mają na celu wywoływanie konkretnych reakcji u odbiorców. Ten rodzaj manipulacji może prowadzić do tyleż masowej, co nieadekwatnej reakcji, podziałów społecznych oraz wywoływania nadmiernych  reakcji bez należytego zrozumienia pełnego kontekstu. Kiedy takie działania prowadzone są z wielkim rozmysłem, stosując fragmentację (eksponując tylko wybrane aspekty sprawy), można tak dyskredytować bądź wręcz wykluczać przeciwników politycznych. 

  Niszczenie zaufania do mediów może być celem samym w sobie

  Inżynieria społeczna w mediach nie tylko naraża na manipulację i dezinformację, ale również podważa zaufanie do mediów jako wiarygodnego źródła informacji. Kiedy odbiorcy stają się świadomi, że byli poddani manipulacji i że nawet najbardziej wiarygodne źródła mogą być zmanipulowane, tracą zaufanie do mediów jako obiektywnego i niezależnego źródła informacji. To z kolei prowadzi do dezintegracji społeczeństwa i trudności w budowaniu wspólnego porozumienia. Społeczeństwo staje się zwaśnione, pogubione, a więc bardziej podatne na manipulacyjne działania i słabnie jego obronność w kontekście przyjmowania wrogich narracji. 

  W obliczu tego wyzwania, istotne jest podjęcie działań zarówno przez media, jak i przez społeczeństwo jako całość, aby zabezpieczyć się przed inżynierią społeczną w mediach. Media powinny kłaść większy nacisk na rzetelność informacji, faktów i źródeł, oraz na umiejętne prezentowanie różnych perspektyw. Również należy inwestować w edukację mediową, aby zwiększyć świadomość odbiorców na temat manipulacji medialnej i umiejętności rozpoznawania dezinformacji.

  Jednak odpowiedzialność nie spoczywa tylko na mediach. Społeczeństwo powinno być bardziej krytyczne wobec informacji, które otrzymuje. Warto zawsze sprawdzać źródło, zweryfikować wiarygodność informacji przed jej udostępnieniem czy dalszym rozpowszechnianiem. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania manipulacji i propagandy jest kluczowe dla ochrony naszej niezależności i demokratycznych wartości.

  Dodatkowo, regulacje prawne mogą odegrać istotną rolę w zwalczaniu inżynierii społecznej w mediach. Rządy i instytucje powinny działać w celu wprowadzenia odpowiednich przepisów dotyczących ochrony prywatności, zapobiegania dezinformacji oraz karania osób i organizacji za manipulację informacją, działania nieetyczne.

  Inżynieria społeczna w mediach stanowi poważne zagrożenie dla społeczeństwa, demokracji i wolności jednostki. Wymaga to świadomości, odpowiedzialności i działania zarówno ze strony mediów, jak i społeczeństwa jako całości. Tylko poprzez zrozumienie tych manipulacyjnych technik oraz konsekwentne dążenie do rzetelności, odpowiedzialności i krytycznego myślenia możemy przeciwdziałać inżynierii społecznej w mediach i chronić naszą demokratyczną przestrzeń informacyjną.

  Inżynieria społeczna w mediach a promocja ideologii

  Inżynieria społeczna w mediach może być również wykorzystywana do promocji określonych ideologii lub przekonań. Manipulacyjne techniki stosowane w celu wpływania na opinię publiczną mogą być wykorzystywane do szerzenia konkretnej agendy politycznej, religijnej lub społecznej.

  Przykładem może być wykorzystanie mediów społecznościowych w celu kształtowania narracji. Poprzez selektywne prezentowanie informacji, promowanie konkretnych treści oraz ukrywanie przeciwnych poglądów, można wpływać na sposób, w jaki ludzie postrzegają daną ideologię. Manipulacja tymi narzędziami może prowadzić do pogłębiania podziałów społecznych i wzmacniania przekonań jednej grupy kosztem innych.

  W przypadku mediów tradycyjnych, inżynieria społeczna może obejmować manipulację treścią artykułów, wywiadów czy programów telewizyjnych w celu promowania konkretnej ideologii. Przekaz może być konsekwentnie ukierunkowany na wywoływanie określonych emocji, wzmacnianie przekonań i kształtowanie opinii publicznej w sposób zgodny z daną ideologią.

  Wiele organizacji i grup społecznych wykorzystuje media do szerzenia swoich przekonań i promowania pozytywnych zmian społecznych, ale mamy do czynienia z groźnym problemem, gdy manipulacyjne techniki są używane w celu ukrytego, perswazyjnego wpływania na ludzi z zamiarem ograniczania różnorodności perspektyw oraz wolności jednostki. Czym innym jest uczciwa debata, przedstawianie różnych punktów widzenia i wymiana argumentów, a czym innym manipulacyjna inżyniera społeczna, która stara się wpoić określoną ideologię nieetycznymi metodami. 

  W walce z manipulacją ideologiczną w mediach, kluczowe znaczenie ma rozwinięcie krytycznego, samodzielnego myślenia i umiejętności rozpoznawania manipulacji. Ważne jest również promowanie etycznych standardów dziennikarskich. Regulacje prawne, które gwarantują odpowiedzialność redaktorów i transparentność, mogą odegrać istotną rolę w zapobieganiu manipulacji ideologicznej.

  Narody bywają pokonywane bez walki

  Z psychologicznego punktu widzenia, bez walki osłabianie narodu odbywa się na dwa zasadnicze sposoby. 

  Osłabienie narodu poprzez skłócanie obywateli bywa stosowane przez rządy, organizacje czy grupy interesów. Skłócanie ludzi ze sobą, dzielenie ich na grupy w oparciu o różnice etniczne, religijne, kulturowe czy polityczne może prowadzić do wzrostu napięć, konfliktów i destabilizacji społecznej. Takie działania mogą prowadzić do pogorszenia jakości życia, a także osłabienia narodu, ponieważ ludzie skoncentrują się na własnych problemach i nie będą działać na rzecz dobra wspólnego.

  Osłabienie narodu może odbywać się także poprzez nastawienie kobiet wrogo do mężczyzn, co jest szczególnie szkodliwe dla społeczeństwa. Szukanie winnych w pewnej grupie ludzi i wywoływanie konfliktów między płciami prowadzi do wzrostu dyskryminacji, nierówności i napięć społecznych. To z kolei wiedzie do zapaści demograficznej, osłabienia zdolności kraju do osiągania celów społecznych i gospodarczych.

  W przypadku obu tych sytuacji ważne jest, aby działać na rzecz jedności i budowania społeczeństwa, w którym ludzie żyją i pracują ze sobą w pokoju i z wzajemnym szacunkiem. Tylko wtedy jest możliwe osiągnięcie stabilizacji, zadowolenia społecznego oraz rozwijającej się gospodarki. Aby było to możliwe, konieczne jest wdrożenie mądrych, prewencyjnych strategii, które budują między ludźmi mosty a nie bariery, wzmacniają porozumienie a nie podsycają żale, pretensje, konflikt. Bardzo istotne jest obnażanie ukrytych, dobrze zakamuflowanych ruchów manipulujących społeczeństwem, uświadamianie ludzi, że takie działania są prowadzone i na czym konkretnie polegają, przez kogo są prowadzone, jakie grupy interesów na tym zyskują, a kto na tym traci zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.

  Inżynieria społeczna a psychomanipulacja

  Psychologia mediów to dziedzina nauki, która bada wpływ mediów masowych na pojedyncze osoby, grupy i społeczeństwo. Koncentruje się na badaniu procesów poznawczych, emocjonalnych i społecznych związanych z korzystaniem z mediów oraz oddziaływaniem mediów na jednostki i grupy społeczne. Bada też takie zjawiska jak psychomanipulacja i progaganda w mediach.

  Propaganda może być używana jako narzędzie do wpływania na opinię publiczną, kształtowania narracji i manipulowania informacją z zamiarem osiągnięcia określonych celów politycznych. Chociaż propaganda może wpływać na sytuację polityczną w danym państwie, należy podkreślić, że jest to podejście kontrowersyjne i niezgodne z zasadami demokracji i poszanowania praw człowieka. Przyjrzyjmy się temu, jak odbywa się propaganda.

  • Dezinformacja: Propaganda może polegać na celowym rozpowszechnianiu fałszywych informacji, dezinformacji lub manipulacji informacją w celu wprowadzenia zamieszania, dezorientacji lub manipulacji opinią publiczną. Może to obejmować rozpowszechnianie kłamstw, zniekształcanie faktów, wykorzystywanie nastrojów społecznych lub podsycać konflikty.
    
  • Manipulacja emocjami: Propaganda często wykorzystuje emocje takie jak strach, gniew, nienawiść lub pozytywne emocje, aby wpływać na postawy i działania ludzi. Wykorzystuje się przy tym różne środki, takie jak propagowanie destrukcyjnej narracji, kreowanie wewnętrznego wroga, wykorzystywanie symboli i sloganów, które mają wywołać określone emocje.
    
  • Kontrola mediów: Propaganda często polega na kontrolowaniu mediów i kształtowaniu informacji w taki sposób, aby służyć określonym interesom politycznym. Może to obejmować cenzurę, manipulację treściami medialnymi, kreowanie pozytywnego wizerunku rządu bądź jego opozycji albo dyskredytowanie krytycznych głosów.
    
  • Propagowanie ideologii: Propaganda może być wykorzystywana do propagowania określonej ideologii lub politycznego światopoglądu. Wykorzystuje się do tego celebrytów, liderów opinii, organizacje społeczne lub kanały komunikacji społecznej w celu szerzenia przekazu zgodnego z daną ideologią i wywoływania sympatii lub poparcia.
    
  • Skłócenie kobiet i mężczyzn: Propaganda może tworzyć napięcia społeczne i osłabić spójność społeczeństwa. Skutecznym sposobem jest skonfliktowanie płci, w wyniku czego rodzi się coraz mniej dzieci, a przez to naród słabnie.
    
  • Demonizowanie i unieważnianie mężczyzn: Propagowanie idei jakoby mężczyźni byli gorsi. "W dorocznej ankiecie „Teatru” o tym, co najlepsze, ale również co najgorsze, w rubryce „Rozczarowanie sezonu” wpisałem feminizm, bowiem „z walki o kobiety stał się walką z mężczyznami”. Postawiłem tezę, że w obecnej swojej fali (najprawdopodobniej czwartej) feminizm to jawny seksizm, dyskryminacja mężczyzn ze względu na płeć (...)" - pisał Maciej Stroiński na łamach Teatr. Postulaty niektórych feministek przerażają.
    
  • Kreowanie i wysługiwanie się celebrytami: Działania propagandowe mogą koncentrować się na kreowaniu osób wpływowych, które będą popularyzowały określoną narrację czy ideologię. 
    
  • Chaos obyczajowy: Cele propagandy mogą być krańcowo nieetyczne i destrukcyjne. Elementem wojny psychologicznej, a zatem bez wyprowadzania czołgów z hangaru, może być pokonywanie narodu poprzez osłabianie jego ducha, mącenie społeczeństwu w głowie, nadwątlanie kultury narodowej i dorobku o charakterze wypracowanych wartości. Wtedy propaganda przybiera postać kontestowania, wywracania do góry nogami, robienia zamętu w umysłach obywateli.

  W interesie Polaków jest troska o to, by społeczeństwo było chronione przed psychomanipulacją w rękach polityków innych krajów, a kultura narodowa była otoczona należytą opieką - społeczeństwo pozbawione właściwej ochrony może nie być bezpieczne. Ochrona ta powinna polegać m.in. na trosce o właściwe standardy dziennikarskie oraz odpowiednie normy prawne, pozwalające pociągnąć do odpowiedzialność za dezinformację, medialne kłamstwa, psychomanipulację i destrukcyjną propagandę w mediach. 

  - psycholog Rafał Olszak, były ekspert prowadzący eksperyment
  z którego relację pokazano w "Ślub od pierwszego wejrzenia"

   

  SKOCZ DO: 
  Księgarnia >>>> | Apteka >>>> | Uroda >>>> | Sport >>>> | Dziecięce >>>> | Moda >>>>
  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 23 Guests (See full list)

  • There are no registered users currently online
 • Psycholog online

 • Polski psycholog online - Psychoterapia przez Skype Wielka Brytania, Norwegia, Niemcy, Hiszpania

 • Psycholog przez Skype  |  Darmowa porada przez forum
  Gabinet Ocal Siebie to internetowa klinika psychologiczna, w której panuje ciepła, rodzinna atmosfera. Więcej... 

  psycholog Rafał Marcin Olszak • Forum psychologiczne

  • Osobiście za kotami nie przepadam, więc słabo mogę się w temacie kotów wypowiedzieć. Jednakże chodzi o zwierzęta domowe a je traktuje się jak domowników. Jeśli była propozycja wspólnego zamieszkania z Twojej strony to miałaś to na uwadze prawda? Zwierzę to nie przedmiot, gdy właściciel jest związany z pupilami to więź trwa dopóty one żyją. Masz alergię na koty czy zwyczajnie ich nie darzysz sympatią? Związek to kompromisy i właśnie ten dotyczy Ciebie. Koty te są na pewno nauczone żyć w mieszkaniu. Jeśli to możliwe w delikatny sposób wyznacz dla nich miejsce, szczególnie dla niezbędnych kuwet. To samo z ich pielęgnacją. Przecież to do Partnera należy dbałość o te zwierzęta, niekoniecznie do Ciebie. Z czasem na pewno nawiążesz i z nimi kontakt a nawet polubisz. Kłótnią nic nie zdziałasz, pogorszysz tylko sytuację i relację między Wami. Rozumiem, że masz własne zasady, pozwól jednak czuć się Partnerowi dobrze w Twoim domu. Koty nie zawiniły. Może wprowadzka była decyzją zbyt pochopnie podjętą? 
  • Witam, mój partner wprowadził się do mnie z dwoma kotkami. Niestety jestem nieszczęśliwa z tymi zwierzętami, nie akceptuję ich i z tego powodu kłócimy się. Co ja mam zrobić?!
  • Witam Wszystkich na tym Forum i serdecznie pozdrawiam, tych, którym dane zostało dostąpić tego zaszczytu gdzie można spojrzeć na siebie z dystansu. Jestem już dojrzałą osobą po 70-tce i mam olbrzymi żal do swojego życia i przeznaczenia jakie zgotował mi ten los.  Dziś po wielu latach swojego życia doszedłem do wniosku, że bardzo, bardzo wiele uczyniłem zła w stosunku do swoich najbliższych i osób, z którymi dane mi było się w tym życiu spotkać. Mam przekonanie, że otaczające mnie wszystkie osoby mają wielki żal za dokonane moje uczynki wobec nich i tak naprawdę pogardzają moje istnienie w swoim życiu. Nie umiem sobie wielu podjętych złych decyzji wybaczyć choć korzystałem z różnych porad i rozgrzeszeń w tym zakresie. Wolą chyba Stwórcy jest to, że na każdym kroku ta zadra w moim życiu jest przypominana w każdej chwili tego życia i nie umiem sobie z tym poradzić. Tak wiele zła to ,, jakie uczyniłem za tego istnienia nie pozwala mi na radość tego życie, które zostało mi dane. Przepraszam bardzo, za to co czyniłem Wszystkich Was jeśli mnie rozpozna jecie. Wiem, że samo słowo "PRZEPRASZAM" nie wystarczy choć poniosłem należne mi konsekwencje. Może tu na tym forum znajdę jakiekolwiek pocieszenie dla mojej duszy i ciała. Pozdrawiam Was wszystkich.
 •  

 • Szkolenia dla firm

  Gabinet Ocal Siebie oferuje szkolenia dla firm poświęcone higienie psychicznej pracowników. Oferta przygotowywana jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, zakresu szkolenia oraz budżetu. Nasz zespół proponuje szeroki wachlarz rozwiązań. Skontaktuj się z nami poprzez e-mail, aby otrzymać więcej informacji.

 • Blogs

×
×
 • Create New...

Important Information

Używając strony akceptuje się Terms of Use, zwłaszcza wykorzystanie plików cookies.