Jump to content

Registration Terms

Korzystanie ze strony www.ocalsiebie.pl oraz współpraca z OCAL SIEBIE jest równoznaczna z oświadczeniem, iż w pełni rozumie się i akceptuje niniejszy regulamin. 
 
OCAL SIEBIE działa tylko w języku polskim.
 
Osoba współpracująca z OCAL SIEBIE określana jest dalej zamiennie mianem „użytkownik”, „klient”. Właściciel www.ocalsiebie.pl określany jest dalej zamiennie mianem „OCAL SIEBIE ”, „administracja” lub „administrator”. Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.ocalsiebie.pl określany jest dalej mianem „strony”.

Dane administratora to: Gabinet Ocal Siebie Rafał Olszak ul. Wrzeciono 52/21 01-956 Warszawa NIP 118-148-93-46 REGON 140501080
 
[1] Użytkownik akceptuje, że do sprawnego działania strony wykorzystywane są pliki cookies.

[2] Korzystanie z niektórych funkcji strony wymaga rejestracji; rejestracja na łamach strony jest dobrowolna – tak samo jak korzystanie ze strony bez rejestracji. Użytkownik podaje wszelkie dane dobrowolnie, wyrażając przy tym zgodę na to, że podawane przez niego informacje będą przetwarzane przez OCAL SIEBIE w koniecznym zakresie do celów związanych z funkcjonowaniem strony oraz wywiązywania się z warunków współpracy. Udostępniane przez użytkowników dane 1) nie są i nie będą przekazywane przez administrację do użytku osobom trzecim, przy czym 2) niektóre dane zgodnie z wolą użytkowników są jawne – administracja nie odpowiada za osoby trzecie, które je wykorzystają bez zgody odpowiednich osób, użytkowników; od reguły wyrażonej w punkcie 1) są trzy przewidziane w prawie wyjątki: w uzasadnionych okolicznościach możliwe jest, by administracja przekazała dane osobom trzecim – gdy zagrożone jest zdrowie lub życie klienta i konieczna jest interwencja na przykład służb ratunkowych, gdy klient deklaruje poważne przestępstwo; gdy sąd uchyli tajemnicę zawodową psychologa, ponieważ uzna, iż powinien on zeznawać.  
 
[3] Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za to, co publikuje użytkownik – użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie publikowane przez niego treści i materiały każdego rodzaju.  
 
[4] Strona może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Surowo zabronione jest spamowanie, kryptoreklama, a także reklama innych stron lub działalności bez zgody administracji.  
 
[5] Wszelkie informacje, publikacje, opinie zamieszczone na stronie mają charakter tylko informacyjny i dodatkowy. Żadnej z zamieszczonych i uzyskanych informacji nie należy rozumieć jako:
 
(a) udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz badania klienta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152),
 
(b) wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,
 
(c) wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,
 
(d) braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,
 
(e) informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
 
(f) stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.
 
[6] Usługi gabinetu OCAL SIEBIE polegają na:

(a) konsultacjach psychologicznych,

(b) terapii poznawczej czyli dostarczaniu prostych i uchwytnych metod o potwierdzonej skuteczności czyniących sposób myślenia i postępowania klienta bardziej efektywnym w kontekście radzenia sobie z konkretnymi trudnościami, jakie opisuje.
 
[7] Klient rozumie i akceptuje fakt, iż OCAL SIEBIE w przypadku powiadomienia o chęci popełnienia samobójstwa, wyczerpująco wywiąże się z obowiązku zachowania należytej staranności i dbałości o zdrowie i życie klienta w taki sposób, że spróbuje odwieść od takiego czynu oraz nakłonić do udania się na Izbę przyjęć bądź telefon na pogotowie w celu skierowania na oddział psychiatryczny, aby niezwłocznie rozpocząć leczenie. Ponieważ OCAL SIEBIE współpracuje z klientami przez Internet OCAL SIEBIE nie zrobi tego jeśli: klient nie powiadomił pod jakim adresem jest obecny, klient zapewnił, że zrezygnował z zamiaru targnięcia się na swoje życie, w innych uzasadnionych przypadkach.
 
[8] W sytuacji, gdy osoba nie jest klientem (jest np. anonimowym użytkownikiem strony), a powiadamia wprost lub w sposób dorozumiany o zamiarze samobójstwa, OCAL SIEBIE wyczerpująco wywiąże się z obowiązku zachowania należytej staranności i dbałości o zdrowie i życie użytkownika w taki sposób, że udzieli mu informacji, iż powinien udać się na Izbę przyjęć w celu trafienia na oddział psychiatryczny aby niezwłocznie rozpocząć leczenie, oraz przekaże numer telefonu ratunkowego 112. Przewidziane i przedstawione powyżej procedury postępowania wyczerpująco określają zakres zachowania należytej staranności przez OCAL SIEBIE. OCAL SIEBIE zastrzega sobie prawo do rejestrowania dyktafonem rozmowy telefonicznej związanej z opisywaną w tym akapicie interwencją oraz archiwizowania wszelkich danych z tym związanych (nadsyłanych smsów, postów na forum lub wypowiedzi na stronie, wiadomości e-mail, listów itp.).
 
[9] Strona udostępniana jest do użytku „taka, jaka jest”. W razie awarii strony czas dostępu do strony zostanie stosownie wydłużony o taki okres, przez jaki była niedostępna. Chociaż administracja nie odpowiada za awarie po stronie dostawcy usług hostingowych ani inne problemy techniczne niewynikające z działania serwisu lub jego wadliwej obsługi, OCAL SIEBIE także w takim wypadku przedłuży stosownie czas dostępu do Strefy Klienta o ile będzie to możliwe.  
 
[10] Współpraca za pośrednictwem strony wymaga, by użytkownik zarejestrował się podając prawdziwe dane, których zgodność ze stanem faktycznym w razie potrzeby mógłby potwierdzić. Dane klientów OCAL SIEBIE widoczne są tylko dla administracji. W przypadku pozostałych użytkowników widoczne są tylko te dane, których nie utajnili. 
 
[11] Klient powinien informować o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia, a także współpracować z terapeutą, by uzyskać możliwie adekwatną pomoc. 
 
[12] W treści (otrzymywane oraz wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony) ma wgląd cały zespół terapeutyczny. 
 
[13] Zespół terapeutyczny jako całość oraz każdy terapeuta poznawczy z osobna jest związany zasadą poufności – pozostawia dla siebie wszystkie informacje, w posiadanie których wchodzi w związku z udzielaniem konsultacji, wykonywaniem terapii poznawczej, pracy na rzecz OCAL SIEBIE i klientów.
 
[14] Klient umawia się na spotkanie w gabinecie osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza lub telefonicznie.

(a) Czas trwania spotkania wynosi około 40, 50 lub 90 minut w zależności od zamówionej usługi.

(b) Klient dokonuje opłat z góry chyba że ustalono inaczej.

(c) Podany na stronie cennik jest promocyjny. W przypadku rezygnacji z promocyjnego pakietu sesji, wysokość zwracanych środków jest liczona według wzoru: cena pakietu usług minus (cena zakupu pojedynczej sesji pomnożona przez liczbę zrealizowanych sesji z pakietu). 
 
[15] W przypadku spóźnienia się klienta na spotkanie:

(a) czas spotkania nie jest przedłużany,

(b) jeśli spóźnienie przekracza 15 minut, usługę uznaje się za zrealizowaną i zakończoną.
 
[16] Klient indywidualny bądź jedno z dwojga partnerów biorących udział w terapii poznawczej dla par może odwołać mające odbyć się w gabinecie lub online spotkanie najpóźniej 24 godziny przed umówionym wcześniej terminem; odwołane w ten sposób spotkanie nie podlega opłacie. Klient dokonuje pełnej zapłaty za sesję, której nie odwołał w wymaganym terminie. OCAL SIEBIE ma prawo odmowy świadczenia dalszej pomocy osobie, która odmówi uiszczenia opłaty za sesję nie odwołaną terminowo. Sesję można odwołać poprzez e-mail, telefonicznie oraz osobiście.  
 
[17] W przypadku odwołania spotkania przez OCAL SIEBIE, terapeuta wyznacza nowy termin w miarę możliwości w najbardziej dogodnym dla klienta dniu i czasie. 
 
[18] Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy z osobami, które

(a) łamią postanowienia regulaminu,

(b) przejawiają aktywność kontrowersyjną,

(c) atakują terapeutę,

(d) nie stawiają się w umówionych terminach,

(e) nie uiszczają terminowo czyli co najmniej 3 dni przed datą wykonywania usługi, w całości opłat wynikających z cennika Gabinetu Ocal Siebie,

(f) nie uczestniczą w sesjach w częstotliwości która jest niezbędna do osiągnięcia efektów (standardowo protokół zakłada spotkania raz na 7-10 dni),

(g) postępują w sposób niezgodny z prawem i prowadzą działalność przestępczą,

(h) są czynnie uzależnione od substancji, w szczególności jeżeli stawiają się na sesjach w stanie nietrzeźwym,

(i) zmagają się z problemami, które wymagają pomocy innej lub w innej formie niż oferowana przez administrację. 

Odmowa współpracy może także oznaczać usunięcie konta użytkownika wraz ze wszystkimi jego danymi.

[19] W sytuacji odmowy współpracy klientowi nie przysługuje zwrot dotychczas poniesionych kosztów w związku z wykonanymi przez administrację usługami.

[20] Na łamach strony ocalsiebie.pl znajduje się formularz rezerwacji obsługiwany przez firmę zewnętrzną. 
Podmiot powierzający (Administrator danych):
Gabinet Ocal Siebie Wrzeciono 52/21, 01-956 Warszawa NIP:1181489346
Podmiot przetwarzający zwany Procesorem:
NAKIEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 15/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDANSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU pod numerem KRS 0000613743, REGON 364245886, NIP 5882417353 z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 000 PLN. 

Dane, o których tu mowa, to adres e-mail, imię i nazwisko lub pseudonim, numer telefonu. Użytkownik podaje te informacje dobrowolnie akceptując fakt, że będą używane do identyfikacji zarezerwowanych terminów konsultacji z psychologiem. Mogą także być wykorzystane do kontaktu psychologa z użytkownikiem w sprawach organizacyjnych i związanych z konsultacją. 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Jednocześnie zastrzega się, iż administrator uprawniony jest również do przetwarzania danych w celu ochrony swoich prawnie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

[21] Na łamach strony użytkownik może założyć konto. Aby tego dokonać musi zapoznać się z niniejszym regulaminem i polityką prywatności oraz zaakceptować zawarte w tu regulacje. Tworząc konto użytkownik podaje adres e-mail i pseudonim, a także ma możliwość napisania kilku słów o sobie. E-mail wykorzystywany jest podczas logowania do systemu i przechowywany jest na serwerze strony, by to umożliwić. Pseudonim jest wyświetlaną na łamach strony nazwą użytkownika widoczną publicznie. Kilka słów o sobie to nieobowiązkowa rubryka, w której użytkownik może krótko przedstawić się innym użytkownikom. Logując się na swoje konto w celach bezpieczeństwa strona zapisuje także numer IP urządzenia, z którego zalogowano się do systemu. 

[22] Administrator przetwarza dane osobowe ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania usług oferowanych przez stronę oraz usług Gabinetu Ocal Siebie i w celach statystycznych oraz niezbędnych celach księgowych. Użytkownik, klient psychologa, powierza swoje dane dobrowolnie. Są one objęte ochroną zgodnie z rozporządzeniem RODO

[23] Używając formularza kontaktowego użytkownik podaje swój adres e-mail, by było możliwe udzielenie mu odpowiedzi. 

[24] Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych, prosić o ograniczenie przetwarzania, prosić o ich sprostowanie, prosić o ich udostępnienie, prosić o ich usunięcie lub przeniesienie. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych. Użytkownik może też samodzielnie zmienić niektóre, na przykład zmodyfikować adres e-mail w ustawieniach swojego konta po zalogowaniu się na stronę. 

[25] Strona używa oprogramowania wymienionego poniżej w sekcji Third Parties, które posiada własną politykę prywatności. Użytkowanie strony oznacza również akceptację ich regulacji. Dotyczą one zwłaszcza plików cookies używanych do badania ruchu na stronie, zabezpieczeń przed spamem (niechcianą reklamą), ochrony przed botami (robotami internetowymi, które automatycznie publikują niechciane treści). 

[26] W przypadku odnotowania wycieku danych osobowych zostanie to w ciągu 72 godzin zgłoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

[27] Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Bieżąca wersja regulaminu zawsze jest dostępna na niniejszej stronie. Zmiany regulaminu będą przez tydzień sygnalizowane w formie ogłoszenia na łamach strony.

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
 
Usługa ochrony przed spamem
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
 
reCAPTCHA 2
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.
×
×
  • Create New...

Important Information

Używając strony akceptuje się Terms of Use, zwłaszcza wykorzystanie plików cookies.