Rezerwacja wizyty

Polski psycholog online
Psychoterapeuta po polsku
Pomoc psychologiczna przez Skype

Rezerwuj online

Poradnik za darmo


Pobierz za darmo bezpłatny poradnik "Leczenie depresji zdrowym myśleniem":


Psycholog online

Polski psycholog online. 

Słownik terminów psychologicznych

SŁOWNIK PSYCHOLOGICZNY
- słownik objaśniający terminy psychologiczne i pokrewne.

 

A

Abazja – niezdolność chodzenia w wyniku dysfunkcji układu nerwowego lub problemów psychicznych

Aberracja – odchylenie od normy

Abstrakcja – myślowe uogólnienie, na poziomie idei

Abulia – osłabienie lub zanik woli

Acting out – realizacja wypartych impulsów (np. uczennica urażona przez nauczyciela wychodzi z zajęć)

Afekt – termin wieloznaczny, kojarzony z odczuciami, emocjami, fizjologicznym aspektem przeżywania emocji, raczej o chwilowym charakterze

Aglutynacja – łączenie pewnych treści snów (psychoanaliza)

Agnozja – zanik zdolności rozpoznawania różnych przedmiotów wskutek dysfunkcji spostrzegania zmysłowego

Agresja – nieprzyjazne bądź wręcz wrogie zachowanie

Akceleracja – przyśpieszenie rozwoju w kolejnych stadiach życia

Akceptacja – aprobata społeczna

Akinezja – utrata zdolności poruszania się z przyczyn organicznych lub psychologicznych

Aktywacja – impuls do podjęcia działania

Aktywność zastępcza – przemieszczenie aktywności z obszaru wywołujące niepokój na obszar umożliwiający łatwiejszą realizację

Alienacja – poczucie wyobcowania

Alloplastia – dostosowywanie otoczenia do potrzeb wewnętrznych jednostki

Alternatywa – wybór pomiędzy dwiema sprzecznymi opcjami

Altruizm – stawianie cudzego dobra ponad własnym, bezinteresowne kierowanie się dobrem innych

Ambiwalencja – jednoczesne przeżywanie przeciwstawnych emocji

Amencja – głębokie zaburzenie świadomości w którym występują omamy, urojenia i splątanie

Amnezja – częściowe albo całościowe utracenie pamięci odnośnie pewnych okoliczności albo jakiegoś okresu czasu

Amok – atak morderczego szału, pęd do popełnienia zbrodni

Amplifikacja – poszerzanie świadomości w psychoterapii

Analiza egzystencji – terapia egzystencjalna

Anamneza – wywiad poświęcony dotychczasowym dolegliwościom pacjetna

Andragogika – pedagogika dorosłych

Android – robot, model człowieka

Anestezja – znieczulenie, zniesienie uczucia bólu

Anoramlny – odbiegający od normy

Antagonizm – oddziaływanie przeciwstawnych procesów

Antropofobia – silny lęk przed ludźmi

Antycypacja – przewidywanie zdarzenia albo stanu

Apalik – człowiek o rozlegle uszkodzonym mózgu, nie mający kontaktu z otoczeniem

Apatia – zobojętnienie, brak spontaniczności

Apercepcja – przyswajanie i rozumienie

Apetytywność – postawa impulsywna jako podstawowa postawa człowieka

Archetyp – wrodzony, dziedziczony wzorzec zachowania, element zbiorowej nieświadomości

Artefakt – wynik stanowiący sztuczny wytwór metody badawczej a nie cechę badanego zjawiska

Asertywność – umiejętność troski o własne prawa przy respektowaniu praw innych ludzi

Asocjacja – kojarzenie, wiązanie pewnych ogniw, elementów w psychice

Asomnia – bezsenność

Aspołeczność – obojętność względem grupy społecznej

Asteniczny – wysoki, szczupły, wiotki

Asymilacja – wchłonięcie jednostki przez grupę; przyswajanie nowych treści pasujących do znanych schematów poznawczych

Atawizm – występowanie cechy przodków od dawna niedziedziczonej; coś pierwotnego

Atymia – całkowity brak uczuć, nieobecność afektu

Audytywny – przyjmowany poprzez słuch

Autokineza – postrzeganie ruchu w nieruchomym obrazie

Autonomia motywacyjna – postępowanie w określony sposób z powodu własnych przesłanek; odstąpienie od przesłanek narzuconych bądź pierwotnych

Autorytaryzm – podporządkowanie się autorytetowi

Autostereotyp – mocno utrwalony obraz samego siebie albo własny obraz grupy

Autyzm – chorobliwe odwracanie się od świata, myślenie oderwane od rzeczywistości zewnętrznej, jeden z objawów głębokich zaburzeń psychicznych

Awersja – odrzucająca postawa wobec czegoś

 

 

Słownik będzie konsekwentnie rozwijany.
Wkrótce pojawią się kolejne terminy.


Tagi Artykułu: #psychologia #słownik
0 komentarzy

OCALSIEBIE.PL = polski psycholog online, psycholog po polsku przez Skype

Psycholog online - pomoc psychologiczna przez Internet z wykorzystaniem darmowej aplikacji Skype. Psychoterapia poznawczo-behawioralna przez Internet.


Gabinet Ocal Siebie to dostęp do psychologa online w dogodnych, bliskich terminach. Psychoterapia przez Skype dla osób z Polski i spoza granic kraju.


Specjalizacją gabinetu jest terapia, leczenie takich dolegliwości jak depresja, zaburzenia lękowe (w tym napady paniki), zaburzenia odżywiania i inne.